Voorwaarden Ontwikkeling en Onderhoud Website

Artikelindex


1. Toepasselijkheid
1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst.
De in de onderhavige module opgenomen
bepalingen zijn, naast de bepalingen van de
module Algemeen, van toepassing indien
leverancier in opdracht een website ontwerpt,
ontwikkelt, beheert en/of onderhoudt.
1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.
2. Specificaties van website
2.1 Indien cliënt niet reeds vóór of bij het aangaan
van de overeenkomst specificaties of een - al
dan niet globaal - ontwerp of prototype van de
te ontwikkelen website aan leverancier heeft
verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk
specificeren welke website ontwikkeld dient
te worden. Partijen erkennen over en weer dat
goede samenwerking en goede onderlinge communicatie
cruciaal is voor het goed specificeren,
ontwerpen en ontwikkelen van een website.
De samenwerking en onderlinge communicatie
zullen in voorkomend geval zoveel mogelijk
geschieden met inachtneming van de tussen
partijen overeengekomen projectorganisatie,
afspraken en/of procedures.
2.2 De specificaties van de te ontwikkelen website
kunnen betrekking hebben op de stijl en het
aantal van de door leverancier te ontwikkelen
webpagina’s (waaronder ‘homepage’ en vervolgpagina’s)
en de in de website op te nemen of te
verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s,
foto- en videobeelden, grafische bestanden,
geluid, codes en/of ander materiaal. De specificaties
of het ontwerp dienen tevens duidelijk te
maken welke functionele, esthetische en technische
eigenschappen de website dient te hebben,
zoals het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten.
De specificaties kunnen tevens de communicatieve
doeleinden en de taal of talen van de
website behelzen.
2.3 Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie
en welk materiaal voor opname of verwerking
in de website door de leverancier zullen

worden ontwikkeld, en welke informatie en welk
materiaal door cliënt of een door cliënt in te
schakelen derde aan leverancier zullen worden
aangeleverd. Ingeval een zodanige afspraak
niet tot stand komt, geldt dat cliënt de voor
opname of verwerking in de website benodigde
materialen aanlevert.
2.4 Cliënt staat steeds in voor de juistheid, volledigheid
en consistentie van de aan leverancier
verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen,
ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen
van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden,
onvolledigheden en inconsistenties zijn voor
rekening en risico van cliënt.
2.5 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht,
de juistheid, volledigheid of consistentie van de
aan hem ter beschikking gestelde gegevens,
specificaties of ontwerpen te onderzoeken en
bij constatering van eventuele onvolkomenheden
de overeengekomen werkzaamheden op te
schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden
heeft weggenomen. Cliënt verplicht
zich onvolkomenheden in de specificaties of het
ontwerp van de te ontwikkelen website, welke
hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten
zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk
aan leverancier te melden.
2.6 Indien de inhoud en/of vormgeving van de
website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van
nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst
te maken keuzes, zal leverancier deze
keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening
houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten
van cliënt.
3. Ontwikkeling van website
3.1 Leverancier zal de website met zorg ontwikkelen,
één en ander zoveel mogelijk met inachtneming
van de specificaties of het ontwerp van de
website en - in voorkomend geval - met inachtneming
van de met cliënt schriftelijk overeengekomen
projectorganisatie, methoden, technieken,
afspraken en/of procedures. Alvorens met
de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan
leverancier verlangen dat cliënt zich schriftelijk
geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart
met de specificaties of het ontwerp. Leverancier
is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten
tot het moment waarop cliënt zich schriftelijk
geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart

 

 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans