Voorwaarden Ontwikkeling en Onderhoud Website

Artikelindex


1. Toepasselijkheid
1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst.
De in de onderhavige module opgenomen
bepalingen zijn, naast de bepalingen van de
module Algemeen, van toepassing indien
leverancier in opdracht een website ontwerpt,
ontwikkelt, beheert en/of onderhoudt.
1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk
verbonden met de bepalingen van de
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen
de bepalingen van de module Algemeen en
de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.
2. Specificaties van website
2.1 Indien cliënt niet reeds vóór of bij het aangaan
van de overeenkomst specificaties of een - al
dan niet globaal - ontwerp of prototype van de
te ontwikkelen website aan leverancier heeft
verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk
specificeren welke website ontwikkeld dient
te worden. Partijen erkennen over en weer dat
goede samenwerking en goede onderlinge communicatie
cruciaal is voor het goed specificeren,
ontwerpen en ontwikkelen van een website.
De samenwerking en onderlinge communicatie
zullen in voorkomend geval zoveel mogelijk
geschieden met inachtneming van de tussen
partijen overeengekomen projectorganisatie,
afspraken en/of procedures.
2.2 De specificaties van de te ontwikkelen website
kunnen betrekking hebben op de stijl en het
aantal van de door leverancier te ontwikkelen
webpagina’s (waaronder ‘homepage’ en vervolgpagina’s)
en de in de website op te nemen of te
verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s,
foto- en videobeelden, grafische bestanden,
geluid, codes en/of ander materiaal. De specificaties
of het ontwerp dienen tevens duidelijk te
maken welke functionele, esthetische en technische
eigenschappen de website dient te hebben,
zoals het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten.
De specificaties kunnen tevens de communicatieve
doeleinden en de taal of talen van de
website behelzen.
2.3 Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie
en welk materiaal voor opname of verwerking
in de website door de leverancier zullen

worden ontwikkeld, en welke informatie en welk
materiaal door cliënt of een door cliënt in te
schakelen derde aan leverancier zullen worden
aangeleverd. Ingeval een zodanige afspraak
niet tot stand komt, geldt dat cliënt de voor
opname of verwerking in de website benodigde
materialen aanlevert.
2.4 Cliënt staat steeds in voor de juistheid, volledigheid
en consistentie van de aan leverancier
verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen,
ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen
van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden,
onvolledigheden en inconsistenties zijn voor
rekening en risico van cliënt.
2.5 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht,
de juistheid, volledigheid of consistentie van de
aan hem ter beschikking gestelde gegevens,
specificaties of ontwerpen te onderzoeken en
bij constatering van eventuele onvolkomenheden
de overeengekomen werkzaamheden op te
schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden
heeft weggenomen. Cliënt verplicht
zich onvolkomenheden in de specificaties of het
ontwerp van de te ontwikkelen website, welke
hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten
zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk
aan leverancier te melden.
2.6 Indien de inhoud en/of vormgeving van de
website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van
nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst
te maken keuzes, zal leverancier deze
keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening
houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten
van cliënt.
3. Ontwikkeling van website
3.1 Leverancier zal de website met zorg ontwikkelen,
één en ander zoveel mogelijk met inachtneming
van de specificaties of het ontwerp van de
website en - in voorkomend geval - met inachtneming
van de met cliënt schriftelijk overeengekomen
projectorganisatie, methoden, technieken,
afspraken en/of procedures. Alvorens met
de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan
leverancier verlangen dat cliënt zich schriftelijk
geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart
met de specificaties of het ontwerp. Leverancier
is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten
tot het moment waarop cliënt zich schriftelijk
geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart

 



met de specificaties of het ontwerp.
3.2 Cliënt zal de voor opname of verwerking in de
website benodigde materialen tijdig, met inachtneming
van de in de overeenkomst genoemde
termijnen en in een door leverancier te bepalen
formaat aanleveren.
3.3 Leverancier is gerechtigd op basis van de hem
verstrekte specificaties een concept of prototype
van de te ontwikkelen website te maken.
Leverancier kan de verdere ontwikkeling van de
website opschorten totdat cliënt het concept of
prototype schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4 De ontwikkelwerkzaamheden van leverancier
worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,
tenzij en voor zover in de
schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk
een resultaat heeft toegezegd en het betreffende
resultaat tevens met voldoende bepaaldheid
is omschreven.
3.5 Indien leverancier voor opname of verwerking
van een of meer tekstbestanden in de website
één of meer vertalingen nodig heeft, zal cliënt
op eigen kosten zorg dragen voor deze vertalingen,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien leverancier zorg draagt voor de vertaling,
zal hij de daaraan verbonden kosten bij cliënt in
rekening brengen of doen brengen.
3.6 Indien is overeengekomen dat de ontwerp- en
ontwikkeldiensten in fasen zullen plaatsvinden,
is leverancier gerechtigd de aanvang van de
diensten die tot een fase behoren uit te stellen
totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.7 Binnen de door leverancier te bepalen grenzen
van redelijkheid zal leverancier bij de uitvoering
van de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden
redelijke en tijdige instructies van de zijde van
cliënt in acht nemen, mits leverancier die instructies
technisch en anderszins verantwoord acht.
3.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet verplicht een domeinnaam voor
de website bij de daarvoor bestemde instanties
aan te vragen.
4. Aflevering en installatie
4.1 Tenzij leverancier op grond van de overeenkomst
de website op zijn eigen computersysteem ten
behoeve van cliënt zal ‘hosten’, zal leverancier
de website op een door hem te bepalen informatiedrager
en in een door hem te bepalen vorm
aan cliënt afleveren.
4.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen
overeengekomen, zal leverancier de website bij
cliënt of bij een door de cliënt aangewezen derde
(host-provider) installeren.
5. Acceptatietest en acceptatie
5.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen,
aanvaardt cliënt de website in de
staat waarin deze zich op het moment van
aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle
zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken,

onverminderd de verplichtingen van leverancier
op grond van de garantieregeling van artikel 10
van deze module.
5.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest
is overeengekomen, is het bepaalde in de
artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze module
van toepassing.
5.3 Waar in deze module sprake is van ‘fouten’,
wordt daaronder verstaan het substantieel
niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk
uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.
Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze
kan aantonen en indien deze reproduceerbaar
is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld
melding aan leverancier te maken.
5.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen,
bedraagt de testperiode veertien dagen na
aflevering of, indien een door leverancier uit te
voeren installatie schriftelijk is overeengekomen,
na voltooiing van de installatie. Gedurende de
testperiode is cliënt niet gerechtigd de website
voor productieve of operationele doeleinden te
gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen dat
cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel
een deugdelijke test van voldoende omvang en
diepgang uitvoert op de (tussen-)resultaten van
de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten
schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk
aan leverancier worden gerapporteerd.
5.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen,
is cliënt verplicht onder zijn volledige en
uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen
of de afgeleverde website beantwoordt aan de
tussen partijen schriftelijk overeengekomen
specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen,
is de door of namens leverancier
eventueel verleende bijstand bij het uitvoeren
van een acceptatietest geheel voor rekening en
risico van cliënt.
5.6 De website zal tussen partijen gelden als
geaccepteerd:
a. indien tussen partijen niet is overeengekomen
dat cliënt een acceptatietest uitvoert: bij de
aflevering of, indien een door leverancier uit
te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen,
bij de voltooiing van de installatie,
dan wel
b. indien tussen partijen wel is overeengekomen
dat cliënt een acceptatietest uitvoert: op de
eerste dag na de testperiode, dan wel
c. indien leverancier vóór het einde van de testperiode
een testrapport als bedoeld in artikel
5.7 ontvangt: op het moment dat de in dat
testrapport genoemde fouten zijn hersteld,
onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden
die volgens artikel 5.8 aan acceptatie
niet in de weg staan. In afwijking hiervan
zal de website, indien cliënt daarvan vóór
het moment van een uitdrukkelijke acceptatie
enig gebruik voor productieve of operationele
doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd
vanaf de aanvang van dat gebruik.

 



5.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen
acceptatietest blijkt dat de website fouten bevat,
zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag
van de testperiode door middel van een schriftelijk
en gedetailleerd testrapport over de fouten
informeren. Leverancier zal zich naar beste
vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen
een redelijke termijn te herstellen.
5.8 Acceptatie van de website mag niet worden
onthouden op gronden die niet verband houden
met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties en voorts niet wegens
het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die
operationele of productieve ingebruikname van
de website redelijkerwijs niet in de weg staan,
onverminderd de verplichting van leverancier om
deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling
van artikel 10, indien toepasselijk, te
herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden
onthouden vanwege aspecten van de website die
slechts subjectief beoordeeld kunnen worden,
zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten
betreffende de vormgeving.
5.9 Indien de website in fasen en/of onderdelen
wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie
van een bepaalde fase en/of onderdeel een
eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of
een ander onderdeel onverlet.
5.10 Acceptatie van de website op een der wijzen als
bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat leverancier
gekweten is voor de nakoming van zijn
verplichtingen inzake het ontwerpen en ontwikkelen
van de website en, indien in voorkomend
geval tevens de installatie door leverancier is
overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake
installatie van de website. Acceptatie van de
website doet niets af aan de rechten van cliënt
op grond van artikel 5.8 betreffende kleine
fouten en artikel 10 betreffende garantie.
6. Gebruiksrecht
6.1 Leverancier stelt de in opdracht van cliënt
ontwikkelde website en de daarbij behorende
gebruikersdocumentatie voor gebruik aan cliënt
ter beschikking.
6.2 Onverminderd het bepaalde in de module
Algemeen van de algemene voorwaarden, verleent
leverancier cliënt slechts een niet-exclusief,
niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar
recht tot gebruik van de website.
6.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie
geschiedt in papieren dan wel digitale
vorm. De leverancier beslist over de vorm en de
taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt
verstrekt.
7. Onderhoud en beheer
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet gehouden tot de terbeschikkingstelling
van de voor het gebruik, onderhoud en

beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur
en/of een zogeheten ‘content managementsysteem’.
7.2 Indien partijen in afwijking van artikel 7.1
overeenkomen dat leverancier tevens de voor
het gebruik, onderhoud en het beheer van de
website benodigde hulpprogrammatuur en/of
een ‘content managementsysteem’ ter beschikking
dient te stellen, kan leverancier verlangen
dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke
overeenkomst aangaat.
7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn
in de prestatieverplichtingen van leverancier niet
begrepen het onderhoud en/of beheer van de
website en het verlenen van ondersteuning aan
de technische en inhoudelijke beheerders van de
website.
7.4 Indien partijen in afwijking van artikel 7.3
overeenkomen dat leverancier tevens onderhouds-
en beheerdiensten dient te leveren, kan
leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een
separate schriftelijke overeenkomst aangaat.
De inhoud en omvang van deze dienstverlening
zal daarbij tevens worden overeengekomen, bij
gebreke waarvan de verplichting van leverancier
beperkt is tot zich naar beste kunnen inspannen
om fouten in de weergave van de website en in
de technische werking van de website binnen
redelijke termijn te herstellen.
8. Duur van de terbeschikkingstelling en
onderhoud
8.1 De in opdracht van cliënt ontwikkelde website
wordt aan cliënt ter beschikking gesteld voor
de tussen partijen overeengekomen duur. Bij
gebreke van een tussen partijen overeengekomen
duur is de gebruiksduur niet in tijd beperkt
en kan leverancier het gebruiksrecht niet doen
eindigen, mits cliënt stipt al zijn verplichtingen
uit de overeenkomst jegens leverancier nakomt.
8.2. In voorkomend geval zal cliënt terstond na het
einde van het gebruiksrecht van de website alle
in zijn bezit zijnde exemplaren van de website
aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn
overeengekomen dat cliënt bij het einde van
het gebruiksrecht de betreffende exemplaren
zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging
leverancier onverwijld schriftelijk melding
maken.
8.3 De overeenkomst tot het verlenen van onderhouds-
en/of beheerdiensten wordt in voorkomend
geval aangegaan voor de tussen partijen
overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een
duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst
wordt telkens stilzwijgend voor de
duur van de oorspronkelijke periode verlengd,
tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst
schriftelijk beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden vóór het einde
van de betreffende periode.

 



9. Vergoeding
9.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen
factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen
van de website telkens per kalendermaand
achteraf verschuldigd. Leverancier kan tevens
een vooruitbetaling verlangen.
9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of
door leverancier anders kenbaar gemaakt, is
in de prijs voor de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden
tevens de vergoeding voor het recht
tot gebruik van de website begrepen.
9.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in
de vergoeding voor het ontwerpen en ontwikkelen
van de website niet begrepen een vergoeding
voor de door cliënt benodigde hulpprogrammatuur,
‘content management systeem’, installatiediensten
en het onderhoud en beheer van de
website. Evenmin is in de gebruiksrechtvergoeding
begrepen het verlenen van ondersteuning
aan de technische en inhoudelijke beheerders
van de website. Deze werkzaamheden en diensten
worden in voorkomend geval separaat
tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier
in rekening gebracht.
10. Garantie
10.1 Leverancier staat er niet voor in dat de website
goed werkt in samenhang met alle soorten of
nieuwe versies van web- en internetbrowsers en
eventuele andere programmatuur. Leverancier
staat er evenmin voor in dat de website goed
werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
10.2 Leverancier garandeert niet dat de website
geschikt is voor het door cliënt beoogde gebruik
of doel. Leverancier garandeert evenmin dat de
website zonder onderbreking, fouten of overige
gebreken zal werken of dat steeds alle fouten
en overige gebreken worden verbeterd. Cliënt
aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking
van een website het gevolg kunnen zijn van de
handelwijze van een of meer derden.
10.3 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor
inspannen aan hem toerekenbare fouten in
de weergave van de inhoud van de website of
gebreken in de technische werking van de website
binnen een redelijke termijn te herstellen
indien deze binnen een periode van drie maanden
na aflevering, of, indien tussen partijen een
acceptatietest is overeengekomen, binnen drie
maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven
schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Het
herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de website
in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan
voor een vaste prijs, in welk geval leverancier
volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van
herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan
volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van
herstel in rekening brengen indien sprake is van
gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van
cliënt of van andere niet aan leverancier toe te

rekenen oorzaken of indien de fouten of
gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen
acceptatietest hadden kunnen worden
vastgesteld.
De herstelverplichting vervalt indien cliënt zonder
schriftelijke toestemming van leverancier
wijzigingen in de website aanbrengt of laat aanbrengen,
welke toestemming niet op onredelijke
gronden zal worden onthouden.
10.4 Herstel van fouten of gebreken zal geschieden
op een door leverancier te bepalen locatie.
Leverancier is steeds gerechtigd tijdelijke
oplossingen dan wel programmaomwegen of
probleemvermijdende beperkingen in de website
aan te brengen.
10.5 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van
verminkte of verloren gegane gegevens.
10.6 Leverancier heeft geen verplichting tot herstel
voor fouten of gebreken die na afloop van de in
artikel 10.3 van deze module bedoelde garantieperiode
zijn gemeld, tenzij tussen partijen een
separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten
welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Onverminderd het bepaalde in de module
Algemeen geldt ten aanzien van aansprakelijkheid
tevens het bepaalde in dit artikel. Iedere
aansprakelijkheid van leverancier voor het - al
dan niet tijdelijk - niet beschikbaar zijn van
de door leverancier ontworpen, ontwikkelde,
onderhouden of beheerde website is uitgesloten.
Tevens is iedere aansprakelijkheid van leverancier
voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren
van de inhoud van de website alsook
voor het vrijkomen van - al dan niet vertrouwelijke
- gegevens uit een besloten deel van de
website, uitgesloten.
© 2008, ICT~Office




 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans