Voorwaarden Ontwikkeling en Onderhoud Website

Artikelindex


5.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen
acceptatietest blijkt dat de website fouten bevat,
zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag
van de testperiode door middel van een schriftelijk
en gedetailleerd testrapport over de fouten
informeren. Leverancier zal zich naar beste
vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen
een redelijke termijn te herstellen.
5.8 Acceptatie van de website mag niet worden
onthouden op gronden die niet verband houden
met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen
specificaties en voorts niet wegens
het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die
operationele of productieve ingebruikname van
de website redelijkerwijs niet in de weg staan,
onverminderd de verplichting van leverancier om
deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling
van artikel 10, indien toepasselijk, te
herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden
onthouden vanwege aspecten van de website die
slechts subjectief beoordeeld kunnen worden,
zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten
betreffende de vormgeving.
5.9 Indien de website in fasen en/of onderdelen
wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie
van een bepaalde fase en/of onderdeel een
eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of
een ander onderdeel onverlet.
5.10 Acceptatie van de website op een der wijzen als
bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat leverancier
gekweten is voor de nakoming van zijn
verplichtingen inzake het ontwerpen en ontwikkelen
van de website en, indien in voorkomend
geval tevens de installatie door leverancier is
overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake
installatie van de website. Acceptatie van de
website doet niets af aan de rechten van cliënt
op grond van artikel 5.8 betreffende kleine
fouten en artikel 10 betreffende garantie.
6. Gebruiksrecht
6.1 Leverancier stelt de in opdracht van cliënt
ontwikkelde website en de daarbij behorende
gebruikersdocumentatie voor gebruik aan cliënt
ter beschikking.
6.2 Onverminderd het bepaalde in de module
Algemeen van de algemene voorwaarden, verleent
leverancier cliënt slechts een niet-exclusief,
niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar
recht tot gebruik van de website.
6.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie
geschiedt in papieren dan wel digitale
vorm. De leverancier beslist over de vorm en de
taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt
verstrekt.
7. Onderhoud en beheer
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is
leverancier niet gehouden tot de terbeschikkingstelling
van de voor het gebruik, onderhoud en

beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur
en/of een zogeheten ‘content managementsysteem’.
7.2 Indien partijen in afwijking van artikel 7.1
overeenkomen dat leverancier tevens de voor
het gebruik, onderhoud en het beheer van de
website benodigde hulpprogrammatuur en/of
een ‘content managementsysteem’ ter beschikking
dient te stellen, kan leverancier verlangen
dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke
overeenkomst aangaat.
7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn
in de prestatieverplichtingen van leverancier niet
begrepen het onderhoud en/of beheer van de
website en het verlenen van ondersteuning aan
de technische en inhoudelijke beheerders van de
website.
7.4 Indien partijen in afwijking van artikel 7.3
overeenkomen dat leverancier tevens onderhouds-
en beheerdiensten dient te leveren, kan
leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een
separate schriftelijke overeenkomst aangaat.
De inhoud en omvang van deze dienstverlening
zal daarbij tevens worden overeengekomen, bij
gebreke waarvan de verplichting van leverancier
beperkt is tot zich naar beste kunnen inspannen
om fouten in de weergave van de website en in
de technische werking van de website binnen
redelijke termijn te herstellen.
8. Duur van de terbeschikkingstelling en
onderhoud
8.1 De in opdracht van cliënt ontwikkelde website
wordt aan cliënt ter beschikking gesteld voor
de tussen partijen overeengekomen duur. Bij
gebreke van een tussen partijen overeengekomen
duur is de gebruiksduur niet in tijd beperkt
en kan leverancier het gebruiksrecht niet doen
eindigen, mits cliënt stipt al zijn verplichtingen
uit de overeenkomst jegens leverancier nakomt.
8.2. In voorkomend geval zal cliënt terstond na het
einde van het gebruiksrecht van de website alle
in zijn bezit zijnde exemplaren van de website
aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn
overeengekomen dat cliënt bij het einde van
het gebruiksrecht de betreffende exemplaren
zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging
leverancier onverwijld schriftelijk melding
maken.
8.3 De overeenkomst tot het verlenen van onderhouds-
en/of beheerdiensten wordt in voorkomend
geval aangegaan voor de tussen partijen
overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een
duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst
wordt telkens stilzwijgend voor de
duur van de oorspronkelijke periode verlengd,
tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst
schriftelijk beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden vóór het einde
van de betreffende periode.

 

 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans