Voorwaarden Algemeen

Artikelindex


ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden
1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door
ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan
uit de onderhavige module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules:
1. Licentie voor programmatuur
2. Ontwikkeling van programmatuur
3. Onderhoud van programmatuur
4. Application Service Provision, Software as a
Service en Computerservice
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website
6. Webhosting
7. Detacheringsdiensten
8. Opleidingen en trainingen
9. Advisering, consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten
11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur en andere zaken
12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur
13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur
14. Toegang tot internet
15. Telecommunicatiediensten
16. Financiering en leasing van ICT.
1.2 Deze module Algemeen van de ICT~Office
Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen
en overeenkomsten waarbij leverancier
goederen en/of diensten van welke aard en
onder welke benaming dan ook aan cliënt
levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke
module of modules van de ICT~Office
Voorwaarden die tussen leverancier en cliënt
zijn overeengekomen. Indien deze module
Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden op
enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met
het bepaalde in de tussen leverancier en cliënt
overeengekomen specifieke module of modules
van de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert het
bepaalde in de desbetreffende specifieke module
of modules.
1.3 Daar waar in de ICT~Office Voorwaarden de
term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt,
wordt daaronder verstaan de bepalingen van
deze module Algemeen in combinatie met de
bepalingen van één of meer overeengekomen
specifieke modules van de ICT~Office
Voorwaarden.
1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden
van cliënt wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.6 Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
Leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg
treden met het doel nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige dan wel
vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier
zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier
schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid
van de door of namens hem aan leverancier
verstrekte gegevens waarop leverancier zijn
aanbieding baseert. Cliënt betracht steeds de
uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie
van leverancier dient te voldoen, juist en volledig
zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi,
websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen
e.d. vermelde maten en gegevens zijn
voor leverancier niet bindend, behoudens indien
door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW)
en andere heffingen welke van overheidswege
zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen,
zijn alle prijzen steeds in euro’s en
dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.
3.2 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties
en begrotingen hebben slechts een indicatief
karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders
kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven
voorcalculatie of begroting kunnen door
cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden
ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar
gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer
als een tussen partijen overeengekomen (vaste)
prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties.
Uitsluitend indien zulks tussen partijen
schriftelijk is overeengekomen is leverancier
gehouden cliënt te informeren bij dreigende
overschrijding van een door leverancier afgegeven
voorcalculatie of begroting.
3.3 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke
personen en/of rechtspersonen, is elk van
die personen hoofdelijk gehouden de uit de

 

 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans