Voorwaarden Algemeen

Artikelindex


ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden
1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door
ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan
uit de onderhavige module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules:
1. Licentie voor programmatuur
2. Ontwikkeling van programmatuur
3. Onderhoud van programmatuur
4. Application Service Provision, Software as a
Service en Computerservice
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website
6. Webhosting
7. Detacheringsdiensten
8. Opleidingen en trainingen
9. Advisering, consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten
11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur en andere zaken
12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur
13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en
kantoorapparatuur
14. Toegang tot internet
15. Telecommunicatiediensten
16. Financiering en leasing van ICT.
1.2 Deze module Algemeen van de ICT~Office
Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen
en overeenkomsten waarbij leverancier
goederen en/of diensten van welke aard en
onder welke benaming dan ook aan cliënt
levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke
module of modules van de ICT~Office
Voorwaarden die tussen leverancier en cliënt
zijn overeengekomen. Indien deze module
Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden op
enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met
het bepaalde in de tussen leverancier en cliënt
overeengekomen specifieke module of modules
van de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert het
bepaalde in de desbetreffende specifieke module
of modules.
1.3 Daar waar in de ICT~Office Voorwaarden de
term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt,
wordt daaronder verstaan de bepalingen van
deze module Algemeen in combinatie met de
bepalingen van één of meer overeengekomen
specifieke modules van de ICT~Office
Voorwaarden.
1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden
van cliënt wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.6 Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
Leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg
treden met het doel nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige dan wel
vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier
zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier
schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid
van de door of namens hem aan leverancier
verstrekte gegevens waarop leverancier zijn
aanbieding baseert. Cliënt betracht steeds de
uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie
van leverancier dient te voldoen, juist en volledig
zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi,
websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen
e.d. vermelde maten en gegevens zijn
voor leverancier niet bindend, behoudens indien
door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW)
en andere heffingen welke van overheidswege
zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen,
zijn alle prijzen steeds in euro’s en
dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.
3.2 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties
en begrotingen hebben slechts een indicatief
karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders
kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven
voorcalculatie of begroting kunnen door
cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden
ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar
gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer
als een tussen partijen overeengekomen (vaste)
prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties.
Uitsluitend indien zulks tussen partijen
schriftelijk is overeengekomen is leverancier
gehouden cliënt te informeren bij dreigende
overschrijding van een door leverancier afgegeven
voorcalculatie of begroting.
3.3 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke
personen en/of rechtspersonen, is elk van
die personen hoofdelijk gehouden de uit de

 overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.4 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties
en de daarvoor door cliënt verschuldigde
bedragen leveren de relevante documenten en
gegevens uit de administratie of systemen van
leverancier volledig bewijs op, onverminderd het
recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.
3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting
van cliënt, geldt dat leverancier
gerechtigd is schriftelijk op een termijn van
ten minste drie maanden de geldende prijzen
en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet
akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing,
is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen
na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk
op te zeggen tegen de datum waarop de
aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt
zodanig recht tot opzegging echter niet toe
indien tussen partijen is overeengekomen dat de
geldende prijzen en tarieven worden aangepast
met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen
index of andere maatstaf.
3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of
data waarop leverancier de vergoeding voor de
overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening
brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen
worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen
dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
Bij gebreke van een specifieke
regeling zal cliënt binnen een door leverancier te
bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt
is niet gerechtigd tot opschorting van enige
betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde
bedragen.
3.7 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet
of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over
het openstaande bedrag wettelijke handelsrente
verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan leverancier de vordering uit handen
geven, in welk geval cliënt naast het dan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is
tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, waaronder begrepen alle
kosten berekend door externe deskundigen.
4. Vertrouwelijkheid en overname personeel
4.1 Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat
alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te
weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
geheim blijven. De partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken
voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk
beschouwd indien deze door één der partijen
als zodanig zijn aangeduid.
4.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van
de overeenkomst evenals één jaar na het einde
daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke

toestemming van de andere partij, medewerkers
van de andere partij die betrokken zijn of zijn
geweest bij de uitvoering van de overeenkomst,
in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde
toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
5.1 Indien leverancier dit van belang acht voor de
uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt leverancier
desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren
over de wijze waarop cliënt uitvoering
geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving
op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens.
5.2 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken
van personen van wie persoonsgegevens zijn
geregistreerd of worden verwerkt in het kader
van een persoonsregistratie die door cliënt wordt
gehouden of waarvoor cliënt op grond van de
wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt
bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten
grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend
moeten worden.
5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die
met gebruikmaking van een door leverancier
verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend
bij cliënt. Cliënt staat er jegens leverancier voor
in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking
van de gegevens niet onrechtmatig zijn
en geen inbreuk maken op enig recht van een
derde. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke
rechtsvordering van derden, uit welke hoofde
dan ook, in verband met deze gegevens of de
uitvoering van de overeenkomst.
5.4 Indien leverancier op grond van de overeenkomst
gehouden is tot het voorzien in een vorm
van informatiebeveiliging, zal die beveiliging
beantwoorden aan de specificaties betreffende
beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk
overeengekomen. Leverancier staat er nimmer
voor in dat de informatiebeveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is. Indien een
uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst
ontbreekt, zal de beveiliging voldoen
aan een niveau dat, gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens en
de aan het treffen van de beveiliging verbonden
kosten niet onredelijk is.
5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst
of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-,
data- of telecommunicatiefaciliteiten is
leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes
toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd
toegewezen toegangs- of identificatiecodes
te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en
identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en
maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden
kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk
voor schade of kosten die het gevolg
zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs

 of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het
misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks
gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.
6. Voorbehoud van eigendom en rechten,
zaaksvorming en opschorting
6.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom
van leverancier totdat alle bedragen die cliënt
aan leverancier op grond van de tussen partijen
gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig
aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als
wederverkoper optreedt, zal alle zaken die
onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud
van leverancier mogen verkopen en doorleveren
voor zover dat gebruikelijk is in het kader van
de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien
cliënt (mede) uit door leverancier geleverde
zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die
zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de
nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat
cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde
bedragen heeft voldaan; leverancier
blijft in dat geval tot het moment van volledige
voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw
gevormde zaak.
6.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
van een voor uitvoer bestemde
zaak worden beheerst door het recht van de
Staat van bestemming indien dat recht ter zake
voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.
6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten,
worden in voorkomend geval aan cliënt
verleend of overgedragen onder de voorwaarde
dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig
heeft betaald. Indien partijen voor de
verlening van een gebruiksrecht een periodieke
betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen,
komt aan cliënt het gebruiksrecht toe
zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting
nakomt.
6.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst
ontvangen of gegenereerde zaken,
producten, vermogensrechten, gegevens, documenten,
programmatuur, databestanden en
(tussen-)resultaten van de dienstverlening van
leverancier onder zich houden, ondanks een
bestaande verplichting tot afgifte of overdracht,
totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde
bedragen heeft voldaan.
7. Risico
7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of
beschadiging van zaken, producten, gegevens,
documenten, programmatuur, databestanden of
gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie
etc.) die in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden,
gaat over op cliënt op het moment waarop deze
in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of
een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor

zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht
van leverancier of hulppersonen van
leverancier zijn, draagt leverancier het risico van
verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
8. Rechten van intellectuele eigendom
8.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden
tot overdracht van een recht van intellectuele
eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts
schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat
een recht van intellectuele eigendom ten aanzien
van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast
dit het recht of de mogelijkheid van leverancier
niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag
liggende onderdelen, algemene beginselen,
ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie,
werken, programmeertalen, protocollen, standaarden
en dergelijke, zonder enige beperking
voor andere doeleinden te gebruiken en/of te
exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.
Evenmin tast de overdracht van een recht
van intellectuele eigendom het recht van leverancier
aan om ten behoeve van zichzelf of een
derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of
ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt
zijn of worden gedaan.
8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de
op grond van de overeenkomst ontwikkelde of
aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, evenals
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend
bij leverancier, diens licentiegevers of
diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend
de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden
en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is
niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en
niet sublicentieerbaar.
8.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding
betreffende het vertrouwelijke karakter dan
wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen
of enig ander recht van intellectuele
eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of materialen te verwijderen
of te wijzigen.
8.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk
in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het
leverancier toegestaan technische voorzieningen
aan te brengen ter bescherming van de
programmatuur, apparatuur, databestanden,
websites en dergelijke in verband met een
overeengekomen beperking in de inhoud of
de duur van het recht tot gebruik van deze
objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een
dergelijke technische voorziening te (laten)
verwijderen of te (laten) omzeilen.

 8.5 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering
van een derde welke gebaseerd is op
de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde
programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen inbreuk maken
op een recht van intellectuele eigendom van die
derde, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier
onverwijld schriftelijk informeert over het
bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en
de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen
van eventuele schikkingen, geheel overlaat
aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige
volmachten, informatie en medewerking aan
leverancier verlenen om zich, indien nodig in
naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen
te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring
vervalt indien de verweten inbreuk verband
houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking,
verwerking of incorporatie aan leverancier ter
beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met
wijzigingen die cliënt zonder schriftelijke toestemming
van leverancier in de programmatuur,
website, databestanden, apparatuur of andere
materialen heeft aangebracht of door een derde
heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk
vaststaat dat de door leverancier zelf
ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen
inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend
recht van intellectuele eigendom of indien
naar het oordeel van leverancier een gerede
kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich
voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg
dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel
gelijkwaardige andere programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur of materialen
kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande
vrijwaringsverplichting van leverancier is
uitgesloten.
8.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden
zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
leverancier van apparatuur, programmatuur,
voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal,
tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks
etc.), databestanden of andere materialen,
waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van
gebruik, bewerking, installatie of incorporatie
(bijv. in een website). Cliënt vrijwaart leverancier
tegen elke aanspraak van een derde die
gebaseerd is op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren
of incorporeren inbreuk maakt op enig recht
van die derde.
9. Medewerkingsverplichtingen
9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden
op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie in de regel afhankelijk
is van een juiste en tijdige onderlinge
samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst door leverancier mogelijk
te maken zal cliënt leverancier steeds tijdig

alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk
geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en
alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het
kader van het verlenen van medewerking aan de
uitvoering van de overeenkomst eigen personeel
en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en
deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke
kennis, deskundigheid en ervaring.
9.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het
gebruik, de toepassing en het beheer in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur,
websites, databestanden en andere producten
en materialen en van de door leverancier te verlenen
diensten. Cliënt zelf draagt zorg voor de
juiste installatie, montage en ingebruikneming
en voor de juiste instellingen van de apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en
andere producten en materialen.
9.3 Indien cliënt de voor de uitvoering van de
overeenkomst door leverancier nuttig, nodig of
wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur,
programmatuur, materialen of medewerkers
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
afspraken ter beschikking van leverancier stelt
of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen
voldoet, heeft leverancier het recht
tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst en heeft leverancier
tevens het recht om de daardoor ontstane
kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven
in rekening te brengen, een en ander onverminderd
het recht van leverancier tot uitoefening
van enig ander wettelijk en/of overeengekomen
recht.
9.4 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie
van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt
cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers
in redelijkheid gewenste faciliteiten,
zoals een werkruimte met computer-, data- en
telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en
faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en
overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.
Cliënt vrijwaart leverancier
voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers
van leverancier, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden
welke het gevolg is van handelen of nalaten van
cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende
huis- en beveiligingsregels vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de door leverancier
ingezette medewerkers kenbaar maken.
9.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of
telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet,
is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze
van de daarvoor benodigde middelen en voor
de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan,
behoudens voor die faciliteiten welke onder
direct gebruik en beheer van leverancier staan.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade
of kosten wegens transmissiefouten, storingen

of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten,
tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten
het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid
van de bedrijfsleiding van leverancier.
10. Leveringstermijnen
10.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen
(leverings)termijnen en (oplever)data
zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
de gegevens die hem bij het aangaan van de
overeenkomst bekend waren. Door leverancier
genoemde of tussen partijen overeengekomen
tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als
streefdata, binden de leverancier niet en hebben
steeds slechts een indicatief karakter.
Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in
uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)
data zoveel mogelijk in acht te nemen.
Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet
uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die
vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden
die zich na het aangaan van de overeenkomst
hebben voorgedaan, niet meer gehaald
kan worden. Evenmin is leverancier gebonden
aan een al dan niet uiterste (oplever)datum
of (leverings)termijn als partijen een wijziging
van de inhoud of omvang van de overeenkomst
(meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of
een wijziging van de aanpak van de uitvoering
van de overeenkomst zijn overeengekomen.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt,
zullen leverancier en cliënt in overleg treden om
de gevolgen van de overschrijding voor de verdere
planning te bespreken.
10.2 De enkele overschrijding van een door leverancier
genoemde of tussen partijen overeengekomen
al dan niet uiterste (leverings)termijn
of (oplever)datum brengt leverancier niet in
verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval
partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste
(leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen
- komt leverancier wegens tijdsoverschrijding
eerst in verzuim nadat cliënt hem
schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling
dient een zo volledig en gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid
wordt gesteld adequaat te reageren.
11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de overeenkomst wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst slechts toe indien de
andere partij, steeds in alle gevallen na een zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld
wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere

verplichtingen tot medewerking door de cliënt of
een door de cliënt in te schakelen derde gelden
steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding
als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen,
zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen
voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt
bewijst dat leverancier ten aanzien van het
wezenlijke deel van die prestaties in verzuim
is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij
ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar
behoren heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard
en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk
der partijen na goed overleg en onder opgave
van redenen schriftelijk worden opgezegd.
Indien tussen partijen geen opzegtermijn is
overeengekomen, dient bij de opzegging een
redelijke termijn in acht te worden genomen.
Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.4 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst
van dienstverlening of van opdracht welke voor
bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te
zeggen.
11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen
indien de wederpartij - al dan niet voorlopig -
surséance van betaling wordt verleend, indien
ten aanzien van de andere partij faillissement
wordt aangevraagd, indien de onderneming van
de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd
anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen, of indien
de beslissende zeggenschap over de onderneming
van cliënt wijzigt. Leverancier is wegens
deze beëindiging nimmer tot enige restitutie
van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding
gehouden. Ingeval van faillissement
van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan
cliënt ter beschikking gestelde programmatuur,
websites en dergelijke van rechtswege.
12. Aansprakelijkheid van leverancier
12.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier
wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of uit enige
andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook
begrepen iedere tekortkoming in de nakoming
van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting,
is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen prijs


(excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid
is van overeenkomstige toepassing op de
in artikel 8.5 van deze module Algemeen
bedoelde vrijwaringsverplichting van leverancier.
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer
dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst
bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één
jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid
van leverancier voor directe schade, uit
welke hoofde dan ook, echter meer bedragen
dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
12.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade
door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële
beschadiging van zaken bedraagt totaal
nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen
tweehonderdvijftig duizend Euro).
12.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte
schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill,
schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van cliënt, schade
verband houdende met het gebruik van door
cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken,
materialen of programmatuur van derden en
schade verband houdende met de inschakeling
van door cliënt aan leverancier voorgeschreven
toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten
de aansprakelijkheid van leverancier
wegens verminking, vernietiging of verlies van
gegevens of documenten.
12.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid
van leverancier, zoals omschreven in
de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de
overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
van leverancier uit hoofde van
deze module Algemeen en de overige overeengekomen
modules van deze algemene voorwaarden
geheel onverlet.
12.5 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen
en beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding
van leverancier.
12.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend
onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van
leverancier wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst slechts
indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in
gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor
de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld,
en leverancier ook na die termijn toerekenbaar
blijft tekortschieten in de nakoming van zijn
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo
volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier
in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te
reageren.
12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade
zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan

schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering
tot schadevergoeding tegen leverancier
vervalt door het enkele verloop van vierentwintig
maanden na het ontstaan van de vordering.
12.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief
deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke
en passende maatregel is om dreigende
schade te voorkomen of te beperken indien
deze dreigende schade verband houdt met het
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van
enige contractuele verplichting door leverancier.
Cliënt verplicht zich om die reden op eerste
schriftelijk verzoek van leverancier onverwijld
actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te
nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig
het ICT-Mediation Reglement van de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering, statutair
gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en
www.sgoa.eu).
12.9 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product of
systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd
en dat mede bestond uit door leverancier
geleverde apparatuur, programmatuur of andere
materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst
dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,
programmatuur of andere materialen.
12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere
beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in deze algemene voorwaarden
gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen
waarvan leverancier zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedient.
13. Overmacht
13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen
van enige verplichting, daaronder begrepen
enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting,
indien hij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt
mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers
van leverancier, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers
die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven,
(iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden waarvan
het gebruik door cliënt aan leverancier is
voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,
computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,
(vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking,
(x) algemene vervoersproblemen en (xi)
de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig
dagen duurt, heeft elk der partijen het recht
om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens
iets verschuldigd zullen zijn.
   


14. Wijziging en meerwerk
14.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande
instemming van cliënt werkzaamheden
of andere prestaties heeft verricht die buiten
de inhoud of omvang van de overeengekomen
werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen
deze werkzaamheden of prestaties door cliënt
worden vergoed volgens de overeengekomen
tarieven en bij gebreke daarvan volgens
de gebruikelijke tarieven van leverancier.
Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk
verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat
daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
wordt gesloten.
14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of
prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen
of verwachte tijdstip van voltooiing van
de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden
van cliënt en leverancier kunnen
worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens
de uitvoering van de overeenkomst (de vraag
naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer
grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste
prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd
schriftelijk informeren over de financiële
consequenties van de extra werkzaamheden of
prestaties als bedoeld in dit artikel.
15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen
uit de overeenkomst aan een derde
te verkopen en/of over te dragen.
15.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op
betaling van vergoedingen aan een derde over
te dragen.
16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 De overeenkomsten tussen leverancier en
cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
1980 is uitgesloten.
16.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt
mochten ontstaan naar aanleiding van een
tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst
dan wel naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn,
worden beslecht door middel van arbitrage
overeenkomstig het Arbitragereglement van de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering,
statutair gevestigd te Den Haag, één en ander
onverminderd het recht van elk der partijen een
voorziening in arbitraal kort geding te vragen en
onverminderd het recht van elk der partijen tot
het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen
(zie www.sgoa.org).
16.3 Uitsluitend indien leverancier en/of cliënt voor de
beslechting van geschillen naar aanleiding van
de tussen partijen gesloten overeenkomst dan
wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten
die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale

procedure bij de Stichting Geschillenoplossing
Automatisering aanhangig heeft of hebben
gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement
van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd,
doch niet verplicht, om in afwijking van
het bepaalde in artikel 16.2, de zaak aanhangig
te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton
indien de zaak betrekking heeft op een geschil
dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels
behoort tot de absolute bevoegdheid van de
Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met
inachtneming van de vorige volzin door één of
meer der partijen ter behandeling en beslissing
bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig
is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton
bevoegd de zaak te behandelen en daarover te
beslissen.
16.4 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in
artikel 16.2 aanhangig te maken, zal de meest
gerede partij een procedure van ICT-Mediation
conform het ICT-Mediation Reglement van de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
te Den Haag beginnen. Een procedure van ICTMediation
conform dit reglement is gericht op
bemiddeling door één of meer mediators. De
wederpartij verplicht zich actief deel te nemen
aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation,
tot welke rechtens afdwingbare verplichting in
ieder geval behoort het bijwonen van tenminste
één gezamenlijke bespreking van mediators en
partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm
van geschiloplossing een kans te geven. Het
staat elk der partijen vrij om op elk moment na
een gezamenlijke eerste bespreking van mediators
en partijen de procedure van ICT-Mediation
te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet
zich er niet tegen dat een partij die dat nodig
acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding
vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft
(zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).
© 2008, ICT~Office te Woerden
    

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans