Voorwaarden Algemeen

Artikelindex


overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.4 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties
en de daarvoor door cliënt verschuldigde
bedragen leveren de relevante documenten en
gegevens uit de administratie of systemen van
leverancier volledig bewijs op, onverminderd het
recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.
3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting
van cliënt, geldt dat leverancier
gerechtigd is schriftelijk op een termijn van
ten minste drie maanden de geldende prijzen
en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet
akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing,
is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen
na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk
op te zeggen tegen de datum waarop de
aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt
zodanig recht tot opzegging echter niet toe
indien tussen partijen is overeengekomen dat de
geldende prijzen en tarieven worden aangepast
met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen
index of andere maatstaf.
3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of
data waarop leverancier de vergoeding voor de
overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening
brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen
worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen
dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
Bij gebreke van een specifieke
regeling zal cliënt binnen een door leverancier te
bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt
is niet gerechtigd tot opschorting van enige
betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde
bedragen.
3.7 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet
of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over
het openstaande bedrag wettelijke handelsrente
verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, kan leverancier de vordering uit handen
geven, in welk geval cliënt naast het dan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is
tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, waaronder begrepen alle
kosten berekend door externe deskundigen.
4. Vertrouwelijkheid en overname personeel
4.1 Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat
alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te
weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
geheim blijven. De partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken
voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk
beschouwd indien deze door één der partijen
als zodanig zijn aangeduid.
4.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van
de overeenkomst evenals één jaar na het einde
daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke

toestemming van de andere partij, medewerkers
van de andere partij die betrokken zijn of zijn
geweest bij de uitvoering van de overeenkomst,
in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde
toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
5.1 Indien leverancier dit van belang acht voor de
uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt leverancier
desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren
over de wijze waarop cliënt uitvoering
geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving
op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens.
5.2 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken
van personen van wie persoonsgegevens zijn
geregistreerd of worden verwerkt in het kader
van een persoonsregistratie die door cliënt wordt
gehouden of waarvoor cliënt op grond van de
wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt
bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten
grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend
moeten worden.
5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die
met gebruikmaking van een door leverancier
verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend
bij cliënt. Cliënt staat er jegens leverancier voor
in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking
van de gegevens niet onrechtmatig zijn
en geen inbreuk maken op enig recht van een
derde. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke
rechtsvordering van derden, uit welke hoofde
dan ook, in verband met deze gegevens of de
uitvoering van de overeenkomst.
5.4 Indien leverancier op grond van de overeenkomst
gehouden is tot het voorzien in een vorm
van informatiebeveiliging, zal die beveiliging
beantwoorden aan de specificaties betreffende
beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk
overeengekomen. Leverancier staat er nimmer
voor in dat de informatiebeveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is. Indien een
uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst
ontbreekt, zal de beveiliging voldoen
aan een niveau dat, gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens en
de aan het treffen van de beveiliging verbonden
kosten niet onredelijk is.
5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst
of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-,
data- of telecommunicatiefaciliteiten is
leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes
toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd
toegewezen toegangs- of identificatiecodes
te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en
identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en
maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden
kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk
voor schade of kosten die het gevolg
zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs

 

 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans