Voorwaarden Algemeen

Artikelindex


of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het
misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks
gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.
6. Voorbehoud van eigendom en rechten,
zaaksvorming en opschorting
6.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom
van leverancier totdat alle bedragen die cliënt
aan leverancier op grond van de tussen partijen
gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig
aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als
wederverkoper optreedt, zal alle zaken die
onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud
van leverancier mogen verkopen en doorleveren
voor zover dat gebruikelijk is in het kader van
de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien
cliënt (mede) uit door leverancier geleverde
zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die
zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de
nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat
cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde
bedragen heeft voldaan; leverancier
blijft in dat geval tot het moment van volledige
voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw
gevormde zaak.
6.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
van een voor uitvoer bestemde
zaak worden beheerst door het recht van de
Staat van bestemming indien dat recht ter zake
voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.
6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten,
worden in voorkomend geval aan cliënt
verleend of overgedragen onder de voorwaarde
dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig
heeft betaald. Indien partijen voor de
verlening van een gebruiksrecht een periodieke
betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen,
komt aan cliënt het gebruiksrecht toe
zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting
nakomt.
6.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst
ontvangen of gegenereerde zaken,
producten, vermogensrechten, gegevens, documenten,
programmatuur, databestanden en
(tussen-)resultaten van de dienstverlening van
leverancier onder zich houden, ondanks een
bestaande verplichting tot afgifte of overdracht,
totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde
bedragen heeft voldaan.
7. Risico
7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of
beschadiging van zaken, producten, gegevens,
documenten, programmatuur, databestanden of
gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie
etc.) die in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden,
gaat over op cliënt op het moment waarop deze
in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of
een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor

zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht
van leverancier of hulppersonen van
leverancier zijn, draagt leverancier het risico van
verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
8. Rechten van intellectuele eigendom
8.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden
tot overdracht van een recht van intellectuele
eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts
schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat
een recht van intellectuele eigendom ten aanzien
van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast
dit het recht of de mogelijkheid van leverancier
niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag
liggende onderdelen, algemene beginselen,
ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie,
werken, programmeertalen, protocollen, standaarden
en dergelijke, zonder enige beperking
voor andere doeleinden te gebruiken en/of te
exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.
Evenmin tast de overdracht van een recht
van intellectuele eigendom het recht van leverancier
aan om ten behoeve van zichzelf of een
derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of
ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt
zijn of worden gedaan.
8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de
op grond van de overeenkomst ontwikkelde of
aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, evenals
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend
bij leverancier, diens licentiegevers of
diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend
de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden
en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is
niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en
niet sublicentieerbaar.
8.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding
betreffende het vertrouwelijke karakter dan
wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen
of enig ander recht van intellectuele
eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of materialen te verwijderen
of te wijzigen.
8.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk
in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het
leverancier toegestaan technische voorzieningen
aan te brengen ter bescherming van de
programmatuur, apparatuur, databestanden,
websites en dergelijke in verband met een
overeengekomen beperking in de inhoud of
de duur van het recht tot gebruik van deze
objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een
dergelijke technische voorziening te (laten)
verwijderen of te (laten) omzeilen.

 

 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans