Voorwaarden Algemeen

Artikelindex


8.5 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering
van een derde welke gebaseerd is op
de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde
programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen inbreuk maken
op een recht van intellectuele eigendom van die
derde, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier
onverwijld schriftelijk informeert over het
bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en
de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen
van eventuele schikkingen, geheel overlaat
aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige
volmachten, informatie en medewerking aan
leverancier verlenen om zich, indien nodig in
naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen
te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring
vervalt indien de verweten inbreuk verband
houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking,
verwerking of incorporatie aan leverancier ter
beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met
wijzigingen die cliënt zonder schriftelijke toestemming
van leverancier in de programmatuur,
website, databestanden, apparatuur of andere
materialen heeft aangebracht of door een derde
heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk
vaststaat dat de door leverancier zelf
ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen
inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend
recht van intellectuele eigendom of indien
naar het oordeel van leverancier een gerede
kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich
voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg
dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel
gelijkwaardige andere programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur of materialen
kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande
vrijwaringsverplichting van leverancier is
uitgesloten.
8.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden
zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
leverancier van apparatuur, programmatuur,
voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal,
tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks
etc.), databestanden of andere materialen,
waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van
gebruik, bewerking, installatie of incorporatie
(bijv. in een website). Cliënt vrijwaart leverancier
tegen elke aanspraak van een derde die
gebaseerd is op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren
of incorporeren inbreuk maakt op enig recht
van die derde.
9. Medewerkingsverplichtingen
9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden
op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie in de regel afhankelijk
is van een juiste en tijdige onderlinge
samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst door leverancier mogelijk
te maken zal cliënt leverancier steeds tijdig

alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk
geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en
alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het
kader van het verlenen van medewerking aan de
uitvoering van de overeenkomst eigen personeel
en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en
deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke
kennis, deskundigheid en ervaring.
9.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het
gebruik, de toepassing en het beheer in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur,
websites, databestanden en andere producten
en materialen en van de door leverancier te verlenen
diensten. Cliënt zelf draagt zorg voor de
juiste installatie, montage en ingebruikneming
en voor de juiste instellingen van de apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en
andere producten en materialen.
9.3 Indien cliënt de voor de uitvoering van de
overeenkomst door leverancier nuttig, nodig of
wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur,
programmatuur, materialen of medewerkers
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
afspraken ter beschikking van leverancier stelt
of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen
voldoet, heeft leverancier het recht
tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst en heeft leverancier
tevens het recht om de daardoor ontstane
kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven
in rekening te brengen, een en ander onverminderd
het recht van leverancier tot uitoefening
van enig ander wettelijk en/of overeengekomen
recht.
9.4 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie
van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt
cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers
in redelijkheid gewenste faciliteiten,
zoals een werkruimte met computer-, data- en
telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en
faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en
overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.
Cliënt vrijwaart leverancier
voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers
van leverancier, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden
welke het gevolg is van handelen of nalaten van
cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende
huis- en beveiligingsregels vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de door leverancier
ingezette medewerkers kenbaar maken.
9.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of
telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet,
is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze
van de daarvoor benodigde middelen en voor
de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan,
behoudens voor die faciliteiten welke onder
direct gebruik en beheer van leverancier staan.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade
of kosten wegens transmissiefouten, storingen
 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans