Voorwaarden Algemeen

Artikelindex

of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten,
tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten
het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid
van de bedrijfsleiding van leverancier.
10. Leveringstermijnen
10.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen
(leverings)termijnen en (oplever)data
zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
de gegevens die hem bij het aangaan van de
overeenkomst bekend waren. Door leverancier
genoemde of tussen partijen overeengekomen
tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als
streefdata, binden de leverancier niet en hebben
steeds slechts een indicatief karakter.
Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in
uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)
data zoveel mogelijk in acht te nemen.
Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet
uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die
vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden
die zich na het aangaan van de overeenkomst
hebben voorgedaan, niet meer gehaald
kan worden. Evenmin is leverancier gebonden
aan een al dan niet uiterste (oplever)datum
of (leverings)termijn als partijen een wijziging
van de inhoud of omvang van de overeenkomst
(meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of
een wijziging van de aanpak van de uitvoering
van de overeenkomst zijn overeengekomen.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt,
zullen leverancier en cliënt in overleg treden om
de gevolgen van de overschrijding voor de verdere
planning te bespreken.
10.2 De enkele overschrijding van een door leverancier
genoemde of tussen partijen overeengekomen
al dan niet uiterste (leverings)termijn
of (oplever)datum brengt leverancier niet in
verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval
partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste
(leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen
- komt leverancier wegens tijdsoverschrijding
eerst in verzuim nadat cliënt hem
schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling
dient een zo volledig en gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid
wordt gesteld adequaat te reageren.
11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de overeenkomst wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst slechts toe indien de
andere partij, steeds in alle gevallen na een zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld
wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere

verplichtingen tot medewerking door de cliënt of
een door de cliënt in te schakelen derde gelden
steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding
als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen,
zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen
voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt
bewijst dat leverancier ten aanzien van het
wezenlijke deel van die prestaties in verzuim
is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij
ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar
behoren heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard
en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk
der partijen na goed overleg en onder opgave
van redenen schriftelijk worden opgezegd.
Indien tussen partijen geen opzegtermijn is
overeengekomen, dient bij de opzegging een
redelijke termijn in acht te worden genomen.
Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.4 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst
van dienstverlening of van opdracht welke voor
bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te
zeggen.
11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen
indien de wederpartij - al dan niet voorlopig -
surséance van betaling wordt verleend, indien
ten aanzien van de andere partij faillissement
wordt aangevraagd, indien de onderneming van
de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd
anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen, of indien
de beslissende zeggenschap over de onderneming
van cliënt wijzigt. Leverancier is wegens
deze beëindiging nimmer tot enige restitutie
van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding
gehouden. Ingeval van faillissement
van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan
cliënt ter beschikking gestelde programmatuur,
websites en dergelijke van rechtswege.
12. Aansprakelijkheid van leverancier
12.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier
wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of uit enige
andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook
begrepen iedere tekortkoming in de nakoming
van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting,
is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen prijs

 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans