Voorwaarden Algemeen

Artikelindex


(excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid
is van overeenkomstige toepassing op de
in artikel 8.5 van deze module Algemeen
bedoelde vrijwaringsverplichting van leverancier.
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer
dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst
bedongen prijs gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één
jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid
van leverancier voor directe schade, uit
welke hoofde dan ook, echter meer bedragen
dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
12.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade
door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële
beschadiging van zaken bedraagt totaal
nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen
tweehonderdvijftig duizend Euro).
12.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte
schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill,
schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van cliënt, schade
verband houdende met het gebruik van door
cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken,
materialen of programmatuur van derden en
schade verband houdende met de inschakeling
van door cliënt aan leverancier voorgeschreven
toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten
de aansprakelijkheid van leverancier
wegens verminking, vernietiging of verlies van
gegevens of documenten.
12.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid
van leverancier, zoals omschreven in
de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de
overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
van leverancier uit hoofde van
deze module Algemeen en de overige overeengekomen
modules van deze algemene voorwaarden
geheel onverlet.
12.5 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen
en beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding
van leverancier.
12.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend
onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van
leverancier wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst slechts
indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in
gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor
de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld,
en leverancier ook na die termijn toerekenbaar
blijft tekortschieten in de nakoming van zijn
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo
volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier
in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te
reageren.
12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade
zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan

schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering
tot schadevergoeding tegen leverancier
vervalt door het enkele verloop van vierentwintig
maanden na het ontstaan van de vordering.
12.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief
deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke
en passende maatregel is om dreigende
schade te voorkomen of te beperken indien
deze dreigende schade verband houdt met het
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van
enige contractuele verplichting door leverancier.
Cliënt verplicht zich om die reden op eerste
schriftelijk verzoek van leverancier onverwijld
actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te
nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig
het ICT-Mediation Reglement van de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering, statutair
gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en
www.sgoa.eu).
12.9 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product of
systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd
en dat mede bestond uit door leverancier
geleverde apparatuur, programmatuur of andere
materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst
dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,
programmatuur of andere materialen.
12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere
beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in deze algemene voorwaarden
gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen
waarvan leverancier zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedient.
13. Overmacht
13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen
van enige verplichting, daaronder begrepen
enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting,
indien hij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt
mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers
van leverancier, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers
die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven,
(iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden waarvan
het gebruik door cliënt aan leverancier is
voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,
computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,
(vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking,
(x) algemene vervoersproblemen en (xi)
de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig
dagen duurt, heeft elk der partijen het recht
om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens
iets verschuldigd zullen zijn.
   

 

Bij ons kunt u binnen 1 week

 

uw website laten maken!

 

MAIL ONS

 

idot logo trans